รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน โค้ดห้องเรียน 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวอำไพพรรณ์ ทองบุตร 6xzfiai
ท21101 ภาษาไทย 1 นางสาวณัชชา เงินธรรม bvuhpmb
ส21101 สังคมศึกษา 1 นายธนาณัติ กิ่งมาลา 56ye253
ง21202 งานเกษตร ครูธนพล กัณหสิงห์ b7xl5wc
ค21111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวนิติยา       พันธุ์ดี whgvzgb
ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ ujtsrsg
ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่ c2ch6eg
ว21201 ชีววิทยาเสริมประสบการณ์ 1 นางแสงระวี         ชาญปรีชา g25rtlv
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 นางสาววิริญา   พุทธวงษ์ qz472ph
ว21181 วิทยาการคำนวณ นางสาวจิรวดี           วันทาดี qbj3ba2
พ21101 สุขศึกษา 1 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ h2vbvbn
พ21102​ พลศึกษา​1 นายโกศล สุข​ประเสริฐ​ s5crqxv

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว