รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน โค้ดห้องเรียน 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาววรวรรณี คงชาตรี xsqlljz
ท21101 ภาษาไทย 1 นายพีรสิน  อาจเอี่ยม 5ilwpgn
ส21101 สังคมศึกษา 1 นางสาวจิณณวัตต์ ขวัญสมบัติสมาน 3jzlxsf
ง21202 งานเกษตร ครูธนพล กัณหสิงห์ b7xl5wc
ค21111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพ์พิจิตร whgvzgb
ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ 7ig5rqu
ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่ m7l6gvx
ว21101 วิทยาศาสตร์ นางสาวสุชญา      จำปาแก้ว g7q6pzw
ว21101 วิทยาศาสตร์ g7q6pzw
ว21181  วิทยาการคำนวณ 1 นายมารุต    วิศวพิพัฒน์ ebgkshm
พ21101 สุขศึกษา 1 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ qhjjhkf
พ21102 พลศึกษา​1 นายโกศล​ สุข​ประเสริฐ​ fk2rpfh

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว