ห้อง กลุ่มสาระฯการเรียนรู้ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน โค้ดห้องเรียน 
7 ภาษาต่างประเทศ อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาววรวรรณี คงชาตรี y6p7ps4
7 ภาษาไทย ท21101 ภาษาไทย 1 นางสาวณัชชา เงินธรรม uujyyra
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส21101 สังคมศึกษา 1 นางดวงฤดี บุตรงาม vknnfkv
7 การงานอาชีพ ง21202 งานเกษตร ครูธนพล กัณหสิงห์ b7xl5wc
7 คณิตศาสตร์ ค21111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายอัครัตน์         ไชยสาป whgvzgb
7 ศิลปะ ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ ilxyjpr
7 ศิลปะ ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่ bl6ulmt 
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 นางสาววิริญา   พุทธวงษ์ e43oh2e
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว21181 วิทยาการคำนวณ นางสาวจิรวดี           วันทาดี e3dc4di
7 สุขศึกษาและพลศึกษา พ2110- สุขศึกษา 1 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ mb6b6ji
7 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 พลศึกษา​1 นายโกศล สุข​ประเสริฐ​ r7rnnxa

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว