รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน โค้ดห้องเรียน 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาววรวรรณี คงชาตรี 4cv2uwl
ท21101 ภาษาไทย 1 นายพีรสิน  อาจเอี่ยม 5ilwpgn
ส21101 สังคมศึกษา 1 นายศุภชัย ทิพพิมล coyfpz4
ง21101 งานบ้านพื้นฐาน นางศุทธินี  นิวาศะบุตร og4axnt
ค21111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายอัครัตน์         ไชยสาป whgvzgb
ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ 56v6jdu
ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่ 7b3xymq
ว21101 วิทยาศาสตร์ นางสาวสุชญา      จำปาแก้ว umz3mxp
ว21101 วิทยาศาสตร์ umz3mxp
ว21181 วิทยาการคำนวณ นางสาวจิรวดี           วันทาดี bvk26up
พ21101 สุขศึกษา 1 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ c7nqt45
พ21102 พลศึกษา​1 นายโกศล สุข​ประเสริฐ​ icic3n7

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว