รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน โค้ดห้องเรียน 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาววรวรรณี คงชาตรี ru64kmq
ท21101 ภาษาไทย 1 นางสาวณัชชา เงินธรรม z6oj6ki
ส21101 สังคมศึกษา 1 นายธนาณัติ กิ่งมาลา r4clvqx
ง21101 งานบ้านพื้นฐาน นางศุทธินี  นิวาศะบุตร ss6ylyb
ค21111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายกัมพล           นนทมิตร whgvzgb
ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ thgwpe6
ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่ 24b44ob
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 นางแสงระวี         ชาญปรีชา rxwh5oe
ว21181 วิทยาการคำนวณ นางสาวจิรวดี           วันทาดี j6q6x6u
พ21101 สุขศึกษา นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ s6ijubn
พ21102 พลศึกษา​1 นายโกศล สุข​ประเสริฐ​ f7rmm7u

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว