รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน โค้ดห้องเรียน 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวอำไพพรรณ์ ทองบุตร cy7mjiq
ท21101 ภาษาไทย 1 นายพีรสิน  อาจเอี่ยม 5ilwpgn
ส21101 สังคมศึกษา 1 นางสาวจิณณวัตต์ ขวัญสมบัติสมาน zlwfkyc
ง21101 งานบ้านพื้นฐาน นางศุทธินี  นิวาศะบุตร umukqg5
ค21111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายอัครัตน์         ไชยสาป whgvzgb
ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ pllh4ky
ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่ sb27ld4
ว21101 วิทยาศาสตร์ นางสาวสุชญา      จำปาแก้ว jvi2khy
ว21101 วิทยาศาสตร์ jvi2khy
ว21181  วิทยาการคำนวณ 1 นายมารุต    วิศวพิพัฒน์ jsefrlj
พ21101 สุขศึกษา 2 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ qdnkf7a
พ21102 พลศึกษา​1 นายโกศล สุข​ประเสริฐ​ nec4d2s

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว