ห้อง กลุ่มสาระฯการเรียนรู้ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน โค้ดห้องเรียน 
3 ภาษาต่างประเทศ อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาววรวรรณี คงชาตรี 23p6pim
3 ภาษาไทย ท21101 ภาษาไทย 1 นางสาวณัชชา เงินธรรม jenlqzv
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส21101 สังคมศึกษา 1 นางดวงฤดี บุตรงาม 4lrbctu
3 การงานอาชีพ ง21101 งานบ้านพื้นฐาน นางศุทธินี  นิวาศะบุตร lzk7iyb
3 คณิตศาสตร์ ค21111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายกัมพล           นนทมิตร whgvzgb
3 ศิลปะ ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ mabmd55
3 ศิลปะ ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่ echd4gc
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 นางสาววิริญา   พุทธวงษ์ 5drh4d2
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว21181 วิทยาการคำนวณ นางสาวจิรวดี           วันทาดี p3yxkbm
3 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21101 สุขศึกษา 1 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ bvikfnw
3 สุขศึกษาและพลศึกษา พ21102 พลศึกษา1 นายโกศล สุข​ประเสริฐ​ 3wwsb4f

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว