รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน โค้ดห้องเรียน 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวอำไพพรรณ์ ทองบุตร d7ictst
ท21101 ภาษาไทย 1 นายพีรสิน  อาจเอี่ยม 5ilwpgn
ส21101 สังคมศึกษา 1 นายศุภชัย ทิพพิมล 3jvjrov
ง21101 งานบ้านพื้นฐาน นางศุทธินี  นิวาศะบุตร thmvpnm
ค21111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายอัครัตน์         ไชยสาป whgvzgb
ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ zmsoxek
ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่ m6xhsgj
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 นางแสงระวี         ชาญปรีชา bhkle6j
ว21181  วิทยาการคำนวณ 1 นายมารุต    วิศวพิพัฒน์ uk245xa
พ21101 สุขศึกศาล1 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ xhbtv5c
พ21101 สุขศึกษา 1 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ xhbtv5c
พ21102 พลศึกษา​1 นายโกศล ​สุข​ประเสริฐ​ yx7bdxx

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว