รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน โค้ดห้องเรียน 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวอำไพพรรณ์ ทองบุตร iba66oh
ท21101 ภาษาไทย 1 นายพีรสิน  อาจเอี่ยม 5ilwpgn
ส21101 สังคมศึกษา 1 นางสาวจิณณวัตต์ ขวัญสมบัติสมาน uoqu2on
ง21202 งานเกษตร ครูธนพล กัณหสิงห์ b7xl5wc
ค21111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพ์พิจิตร whgvzgb
ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ p2ipcca
ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่ jnnsv3y
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 นางแสงระวี         ชาญปรีชา m2boe4k
ว21181  วิทยาการคำนวณ 1 นายมารุต    วิศวพิพัฒน์ kximgb7
พ21102​ พลศึกษา​1 นายโกศล สุข​ประเสริฐ​ lnxi3du

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว