รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน โค้ดห้องเรียน 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาวอำไพพรรณ์ ทองบุตร zdspbwx
ท21101 ภาษาไทย 1 นางสาวณัชชา เงินธรรม l6r6luu
ส21101 สังคมศึกษา 1 นางดวงฤดี บุตรงาม 6xpkhm5
ง21202 งานเกษตร ครูธนพล กัณหสิงห์ b7xl5wc
ค21111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพ์พิจิตร whgvzgb
ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ 4spfnm6
ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่ wk4mmm3
ว21201 ชีววิทยาเสริมประสบการณ์ นางสาวสุชญา      จำปาแก้ว cm5yvpo
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 นางสาววิริญา   พุทธวงษ์ cbsm44r
ว21201 ชีววิทยาเสริมประสบการณ์ นายจรัญ             เค้าหัน cm5yvpo
ว21181  วิทยาการคำนวณ 1 นายมารุต    วิศวพิพัฒน์ nwfdxnd
พ21101 สุขศึกษา 1 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ mz2txjc
พ21102​ พลศึกษา​1 นายโกศล สุข​ประเสริฐ​ aknalfu

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว