รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน โค้ดห้องเรียน 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 นางสาววรวรรณี คงชาตรี p5pxlbk
ท21101 ภาษาไทย 1 นางสาวณัชชา เงินธรรม m3yjnza
ส21101 สังคมศึกษา 1 นายธนาณัติ กิ่งมาลา lwju6hc
ง21101 งานบ้านพื้นฐาน นางศุทธินี  นิวาศะบุตร qp4cp32
ค21111 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายอัครัตน์         ไชยสาป whgvzgb
ศ21101 ศิลปะ 1 (ทัศนศิลป์) นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ x4fxgs7
ศ21101 ศิลปะ 1 (นาฏศิลป์) นางสาวดลพร จันทร์แก้วแร่ kuko25v
ว21101 วิทยาศาสตร์ นางสาวสุชญา      จำปาแก้ว 3pv5anu
ว21101 วิทยาศาสตร์ นายจรัญ             เค้าหัน 3pv5anu
ว21181  วิทยาการคำนวณ 1 นายมารุต    วิศวพิพัฒน์ yr2y2ab
พ21201 ตวามสามารถพิเศษกีฬา กฤติภัทร ศุภนันทพร bhpnlcj
       
พ21101 สุขศึกษา 1 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์ nziddhh
พ21102 พลศึกษา1 นายโกศล สุขประเสริฐ​ 5wkpinm

 

พัฒนาระบบโดย : คุณครูสุธี  ภาระหันต์
แก้ไขข้อมูล หรือมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่
1. ครูสุธี  ภาระหันต์
2. ครูจักรกฤษณ์  ผาแก้ว